Statut inicijative za ruralni razvoj.

У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини удружења, ИНИЦИЈАТИВА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈодржаној 02.08.2014. усвојен је следећи

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ИНИЦИЈАТИВА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

 


Члан 1.

Удружење  ИНИЦИЈАТИВА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ (у даљем тексту: Удружење) основано је као нестраначко, невладино и непрофитно удружење у које се удружују лица ради предузимања низа активности којима се утиче на развој и унапређење руралног развоја Србије, а ради остваривања циљева на унапређењу и побољшању животних услова у руралним срединама, као и едукације у правцу афирмације руралног развоја. 

 

Удружење сe оснива ради остваривања циљева у области руралног развоја и унапређења живота становништва у руралним срединама у Србији.

 

Члан 2.

 

Статутом се утврђују нарочито:

 • назив и седиште,
 • скраћени назив,
 • циљеви Удружења,
 • чланство у Удружењу,
 • органи Удружења,
 • стицање, коришћење и располагање средствима,
 • престанак Удружења.

Члан 3.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:

 • идентификација локалне развојне стратегије, директно учешће у подстицању руралног развоја кроз повезивање и учествовање чланова заједнице у унапређењу руралног простора, учествовање кроз заједничке активности у прикупљању средстава и њихова правилна расподела према намени за коју су добијена, а у циљу унапређења квалитета живота у руралним подручјима Србије, као и одржавање и повећање броја становника кроз одржив, интегрисани локални развој

 

 • научно и стручно истраживање, едукација и стручно усавршавање свих заинтересованих лица, јачање капацитета организације и свих других организација које се баве руралним развојем и развијање свести о садржини, значају и начину унапређења активности у циљу просперитета руралних средина у Србији.

Основни циљеви, задаци и сврха Удружења су да потакне и пружи помоћ члановима заједнице да размишљају о дугорочном потенцијалу свог руралног подручја. Удружење  делује у циљу:

 • осигуравања протока информација и трансфера знања за напредак у развоју руралних средина и локалне заједнице
 • развијања синергије и умрежавања између свих учесника којима је у интересу допринети развоју руралних подручја
 • вишечланог планирања укупног развоја руралне Србије или појединачних руралних подручја исте
 • искоришћавања и развијања постојећих потенцијала за рурални развој
 • дугорочног остваривања одрживог развоја
 • припреме чланова заједнице, и других правних субјеката с подручја деловања за коришћење структурних фондова ЕУ
 • бриге о инфраструктурном, еколошко – социјалном, културном, имовинском и сваком другом развоју у ширем руралном подручју
 • ојачавања привредног окружења, како би се доприниело стварању радних места;
 • заштите и унапређења природног и културног наслеђа;
 • јачању капацитета запошљавања, подстицања запошљавања и повећања броја радних места унутар својих локалних заједница;
 • подстицање друштвеног развоја унутар руралних заједница

У горе наведеном оквиру циљеви Удружења су:

 • мобилизација чланова заједнице да размишљају и преузму контролу над будућношћу свог подручја у сврху оснивања и деловања Удружења, а везано за напред наведену сврху Удружења;
 • давање подршке развоју подручја на којима делују кроз спровођење интегрисаних и одрживих развојних стратегија, уз подршку презентације развојног пословног плана, заснованог на репрезентативном партнерству, и структурираног око снажне теме типичне за идентитет руралног подручја где Удружењеделује.
 • Остваривање сарадње с другим удружењима и организацијама ради остваривања циљева Удружења утврђених Статутом.

Основни циљеви и задаци Удружења су да промовише и утиче на свест широке јавности по питању потенцијала и унапређења руралног развоја у Србији, а нарочито:

 • да афирмише руралне средине у земљи и свету и учини доступним научна и друга достигнућа из света и земље, а ради унапређења руралног развоја;
 • да успоставља, одржава, афирмише, сарађује, подстиче, помаже, учествује и организује стручне скупове, едукативне конференције, екскурзије, посете, изложбе, сајмове у земљи и иностранству од интереса за рурални развој са сродним међународним организацијама и појединцима,
 • да својим члановима укаже на пут како да обезбеди одговарајући статус и стандард у друштву, који одговара њиховој улози и доприносу друштвено економског развоја земље, а нарочито у сегменту руралног развоја
 • да доприноси стварању одговарајуће љубави, креативности и пажње у унапређивању и ширењу идеје руралног развоја Србије и појединачних руралних подручја Србије,
 • да негује, развија и стара се о сталешком угледу својих чланова, као и посленика руралног развоја у Србији, како етичком, тако стручном, економском, правном и научном,
 • да својим активностима доприноси стварању повољне друштвене климе у којој ће резултати руралног развоја који су у складу са идејом и принципима Удружења, бити адекватно друштвено вредновани тако да они буду мотивисани за нова и већа достигнућа,
 • да на сваки начин доприноси неговању традиције руралног развоја,
 • да организује, афирмише и подстиче рад на усвајању и поштовању норми и стандарда квалитета производа у целини и успоставља обострано целисходне облике повезивања и сарадње са државним органима и међународним организацијама и да те везе одржава и унапређује
 • да се повезује са другим Удружењима у свету која имају слична начела и поштују принципе руралног развоја, и ради на остваривању међусобне сарадње са њима.
 • да представља програм идеје и принципе Удружења у односу према друштвено политичкој заједници и другим домаћим и страним струковним организацијама и удружењима,
 • да пружа помоћ у развоју и унапређењу руралног развоја свим субјектима чији су циљеви слични циљевима Удружења
 • да пружа помоћ оснивачима у циљу њиховог бољег организовања и рада и подстиче и унапређује односе са јавношћу и предузима и друге мере од интереса за унапређивање руралног развоја

Члан 4.

Ради остваривања својих циљева Удружење спроводи следеће активности:

1) прикупља и обрађује научну, стручну и популарну литературу у области руралног развоја;

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације и стручног усавршавања у овој области;

3) медијски објављује  различите врсте публикација ( оцене, мишљења, предлоге и слично ) о питањима руралног развоја у складу са законом;

4) формира мрежу локалних подружница удружења у Србији као форму за остварење територијалне покривености и истицање и очување специфичности сваког подручија у Србији;    

5) организује стручњаке за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из домена агро бизниса и руралног развоја како у Србији и региону тако и шире;

6) промовише значај развијања свести руралног развоја;

7) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве унапређењем руралног развоја.

8) покреће иницијативе од значаја за унапређење руралног развоја пред надлежним институцијама и друштвено политичких организација,

9) покреће иницијативе од значаја за усклађени одрживи развој руралног развоја од локалне заједнице, региона и Републике,

10) да даје иницијативе за формирање профитабилних институција од значаја за подстицање усклађеног развоја инвестиционих фондова, развојне алијансе, конзорцијума и сл.

11) да покреће иницијативе за израду студија од значаја за унапређење руралног развоја и агробизниса, малих и средњих приватних  предузећа и организација које се баве руралним развојем отвореног, цивилног и демократског друштва,

12) да укључује Удружење или његове чланове у друге организације и асоцијације у земљи и иностранству.

Члан 5.

Назив Удружења је:  ИНИЦИЈАТИВА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ”.

Скраћени назив удружења на српском језику је: ИРР

Удружење има седиште у Тополи, Танаска Рајића 20.

Назив Удружења у преводу на енглески језик је: “INITIATIVE FOR RURAL DEVELOPMENT”

Удружење своју делатност примарно остварује на територији Републике Србије.

У циљу остваривања делатности за које је основано, Удружење може деловати и ван граница Републике Србије.

Удружење ће сарађивати са свим државним и невладиним, неполитичким, политичким и хуманитарним организацијама, институцијама, заједницама, групама и поједницима ако је то у интересу остваривања његових циљева. Удружење се може учланити у међународне организације ако ће то допринети ефикаснијем остваривању утврђених циљева.

Члан 6.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу писане препоруке минимално два чланa удружења и једног члана Управног одбора удружења.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Одлуку о пријему у чланство, по аутоматизму, доноси Управни одбор.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, на основу образложеног предлога Надзорног одбора или једне трећине чланова скупштине Удружења.

Члан 7.

Члан има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор Удружења.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланства. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом скупштине председава лице из редова оснивача удружења које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

3) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

4) разматра и усваја финансијски план и извештај;

5) бира и разрешава чланове Управног одбора.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

У надлежности скупштине спадају одлучивање о статусним променама и престанку рада и о удруживању у савезе.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 6 (шест) чланова, од којих 4 (четири) члана представљају оснивачи Удружења, а преостала два члана  бира и опозива Скупштина.

Управни одбор из редова својих чланова бира председника,  заменика председника и генералног секретара.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Генерални секретар управља административним поступцима у удружењу и води евиденцију о оснивању и раду подружница на територији Србије. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 11.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) доноси одлуку о формирању подружница на територији Србије

4) поверава посебне послове појединим члановима;

5) доноси финансијске одлуке;

6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање две трећине чланова Скупштине Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање две трећине чланова, а одлуке доноси већином гласова.

Члан 12.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава најпре генералног секретара, а потом и Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. За Надзорни одбор могу бити именована и лица из Управног одбора Удружења.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 13.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација.

Члан 14.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 15.

Удружење потребна  средства  за рад обезбеђује од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, конкурисањем пројектима код државних органа, фондова  и институција Европске уније у Србији  (у новцу или натури), и на други законом дозвољени начин.

Износ годишње чланарине утврђује се одлуком Управног одбора.  

Члан 16.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. У случају престанка рада Удружења, имовина Удружења ће бити расподељена у складу са законом.

Члан 17.

Статутом се утврђује обављање следеће привредне делатности од стране Удружења:

82.30 Организовање састанака и сајмова

Обухвата организацију, промоцију и/или вођење послова приликом одржавања сајмова,

конгреса, конференција и састанака, без обзира на то да ли су обезбеђене услуге особља за

организовање догађаја и опремање простора у којима се они одржавају.

 

Члан 18.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано у првом реду: ИНИЦИЈАТИВА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ, у другом реду: Топола, Србија, а у доњој половини у првом реду: INITIATIVE FOR RURAL DEVELOPMENT, у другом реду: Topola, Serbia.

У средини се налази стилизовани амблем Удружења.

Члан 19.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о Удружењима.

Члан 20.

Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана његовог доношења.

Председавајући скупштине Удружења

Весна Миловановић